Pensioen voor de DGA - Nieuwsbrief februari 2015

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan pensioen in eigen beheer opbouwen, en daarmee tegelijk winstbelasting besparen. Wij gaan in op een aantal nieuwe ontwikkelingen op dit gebied op Curaçao. Wilt u meer weten, ook over de mogelijkheden op Aruba & Sint Maarten, of heeft u een pensioenberekening of pensioenbrief nodig? Bel ons op 738 4651 of 670 8154 of mail keesen@actuarissen.com. Het 1e gesprek is altijd gratis.
 

Verlaging percentage winstbelasting en uw pensioen

Het percentage winstbelasting is verlaagd. Het is goed om dan ook de verdere opbouw van uw pensioenvoorziening te evalueren. Door opbouw van pensioenvoorziening bespaart u nu winstbelasting, maar over het opgebouwde pensioen moet u later wel loonbelasting (en premies) afdragen. In de meeste situaties zal de besparing in winstbelasting groter zijn dan de toekomstige loonbelasting. De winstbelasting is immers nu verschuldigd, loonbelasting over pensioen pas als het pensioen uitgekeerd wordt. De “time value of money” speelt dan een belangrijke rol. Een gulden die je over 20 jaar moet betalen is veel minder waard dan een gulden die je nu moet betalen. Toch zijn er situaties waarbij verder opbouwen van een pensioenvoorziening fiscaal niet optimaal is. Bijvoorbeeld indien men al wat ouder is, er reeds een redelijk pensioen opgebouwd is en er sprake is van een vrijgestelde vennootschap. Wij kunnen adviseren of het in uw specifieke geval verstandig is de verdere pensioenopbouw via de onderneming te laten doorlopen of dat verder privé pensioenvermogen opbouwen beter is. En hoe u uw pensioen ook vormt: zorg wel dat er te zijner tijd voldoende geld is om onbezorgd van te leven. Ook hierover kunnen wij u adviseren.
 

Verlaging salaris en uw pensioen

Indien uw salaris lager wordt, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Veelal geldt er een eindloonregeling, en dan kan het zijn dat het pensioen met terugwerkende kracht verlaagd moet worden. Een deel van de opgebouwde pensioenvoorziening valt dan vrij in de winst (en is er dus extra winstbelasting verschuldigd). Dit kan worden voorkomen door de pensioenregeling tijdig aan te passen, en over te gaan naar een middelloonregeling. De reeds opgebouwde pensioenen worden daarbij gerespecteerd, zodat er geen pensioenvoorziening vrijvalt en geen extra winstbelasting betaald hoeft te worden. Bovendien kan er dan in de toekomst nog pensioen opgebouwd worden over het lagere salaris. Dit kan zelfs als hierdoor het totale pensioen meer dan 70% wordt! Hiervoor hebben wij een algemene ruling met de fiscus gesloten. Als u overigens overgaat naar een middelloonregeling, dan kan er ook een indexatie van opgebouwde pensioenen overeengekomen worden. Hierdoor houdt u in de toekomst toch nog een aardige aftrekpost.
 

Verhoging pensioenleeftijd

In 2013 is de ingangsleeftijd van de AOV verhoogd. Dat betekent niet dat uw eigen pensioenleeftijd ook verhoogd is. Die mag nog steeds 60 jaar zijn. En er kan een extra tijdelijk ouderdomspensioen toegezegd worden omdat tussen 60 en 65 jaar de AOV ontbreekt, en er nog premie AOV/AWW betaald moet worden. Dat geeft een hogere pensioenvoorziening en dus minder winstbelasting. De belastinginspecteur heeft ons zeer recent aangegeven dit in principe af te keuren, maar wij achten het toch zeer goed verdedigbaar op basis van de huidige wet- en regelgeving. Als u reeds een voorziening voor extra tijdelijk ouderdomspensioen gevormd heeft, dan kunt u overwegen deze weer vrij te laten vallen U heeft dan in ieder geval een tarief voordeel gehad (de aftrek was tegen een hoger percentage winstbelasting dan nu de vrijval). Wij hebben een algemene ruling met de fiscus gesloten dat vrijval nu toegestaan is zonder verder nadelige consequenties in bijvoorbeeld de loonbelasting.
 

Uitstel pensionering

U mag uiteraard na uw 60ste nog gewoon doorwerken. Het ligt dan voor de hand om het pensioen uit te stellen (tot uiterlijk 65), anders komt uw pensioen bovenop uw salaris, en dan betaalt u veel loonbelasting. Dat uitstel kan in principe op actuariële basis gebeuren. Dat betekent dat er geen pensioen meer opgebouwd wordt, maar wel groeit de pensioenvoorziening en het pensioen nog door (actuariële) oprenting. Wij kunnen de gevolgen in uw situatie precies doorrekenen.
 

Lage rente

De rente is de afgelopen jaren sterk gedaald. Helaas mag daar geen rekening mee gehouden worden in de pensioenvoorziening (wettelijk minimum is 4%). Maar voor de voorziening ziektekosten na pensionering mag wel met een lagere rente rekening worden gehouden. Dit verhoogt de voorziening, en verlaagt de winstbelasting. Ook kan de lage rente tot gevolg hebben dat uw pensioenbeleggingen minder renderen dan 4%. Dit veroorzaakt een verlies, wat doorbelast kan worden naar de werkmaatschappij, en dus de winstbelasting verlaagt.
 

Meer mogelijkheden? Vragen?

En er zijn meer mogelijkheden om uw pensioen te optimaliseren en de winstbelasting te verlagen. Bijvoorbeeld een voorziening ziektekostenpremies, de pensioenvoorziening verhogen door introductie van een werknemersbijdrage, de pensioenbeleggingen waarderen op historische kostprijs of lagere marktwaarde en een eventueel boekverlies als gevolg hiervan doorbelasten aan de werkmaatschappij of het vormen van een pensioenvoorziening voor de meewerkende echtgeno(o)t(e)). Bel ons op 738 4651 of 670 8154 of mail keesen@actuarissen.com. Het 1e gesprek is altijd gratis.

 

KEESEN ACTUARISSEN

Snipweg 26, Curaçao

Telefoon:(+599 9) 738-4651
Cellular:(+599 9) 670-8154
Fax:(+599 9) 738-4652

Copyright © 2024 | All rights reserved. Design and development by Profound